Kalinka

Smuglyanka

Katyusha

Калинка, калинка, калинка моя!

В саду ягода малинка, малинка моя!

Ах, под сосною, под зеленою,

Спать положите вы меня!

Ай-люли, люли, ай-люли, люли,

Спать положите вы меня.

Калинка, калинка, калинка моя!

В саду ягода малинка, малинка моя!

Ах, сосёнушка, ты зеленая,

Не шуми ты надо мной!

Ай-люли, люли, ай-люли, люли,

Не шуми ты надо мной!

Калинка, калинка, калинка моя!

В саду ягода малинка, малинка моя!

Ах, красавица, душа-девица,

Полюби же ты меня!

Ай-люли, люли, ай-люли, люли,

Полюби же ты меня!

Калинка, калинка, калинка моя!

В саду ягода малинка, малинка моя!

Kalinka, kalinka, kalinka moja!

V sadu yagoda malinka, malinka moja!

Akh, pod sosnoyu, pod zelenoyu,

Spat' polozhite vy menya!

Ay-lyuli, lyuli, ay-lyuli, lyuli,

Spat' polozhite vy menya.

Kalinka, kalinka, kalinka moja!

V sadu yagoda malinka, malinka moja!

Akh, sosyonushka ty zyelyenaya,

Nye shumi zhe nado mnoy!

Ay-lyuli, lyuli, ay-lyuli, lyuli,

Nye shumi ty nado mnoy!

Kalinka, kalinka, kalinka moja!

V sadu yagoda malinka, malinka moja!

Akh, krasavitsa, dusha-dyevitsa,

Polyubi zhe ty menya!

Ay-lyuli, lyuli, ay-lyuli, lyuli,

Polyubi zhe ty menya!

Kalinka, kalinka, kalinka moja!

V sadu yagoda malinka, malinka mojaКалинка

Valid XHTML 1.0 Transitional